Liên hệ

CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN SẢN PHẨM

CHỈ VỚI MỤC ĐÍCH GIỚI THIỆU CHO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN VÀ HIỂU HƠN VỀ GỐM SỨ VÀ CON NGƯỜI BÁT TRÀNG.

 

 

Làng nghề Gốm Sứ Bát Tràng
Giấy phép xuất bản số:
Địa chỉ:  Bát Tràng - Bát Tràng, Gia Lâm - Hà Nội
Email: go.battrang@gmail.com